MŠ Hlubčická, Krnov

 

Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace

Vnitřní směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Č.j.:          Spisový znak     Skartační znak

   2241/07/2017                2.1.                 A5

Vypracoval:

Bc.Alena Klohnová, ředitelka školy

Schválil:

Bc.Alena Klohnová, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

30.6..2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

 

1. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

1.1    Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

 1. Úplata se pro příslušný kalendářní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu MŠ ve stejné měsíční výši.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
 3. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
 4. Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 5. Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.
 6. Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
 7. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.
 8. Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.
 9. Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud
 • mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
 • jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
 • jsou azylanty,
 • jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
 • jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

 

 

1.2  Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

 1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání se vybírá formou převodem na účet MŠ

č. 153 391 102/0300.

 1. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.
 2. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění, písemně oznámeném, zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

2.  Výše úplaty

 

 1. a) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
 2. b) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst.10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu

3.  Úplata za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“

 

 1. Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě.
 2. Ředitelka mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“ nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 úplaty pro celodenní provoz.

 

4. Bezúplatné vzdělávání

 

Dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Děti se zdravotním postižením vzdělávající se v běžné mateřské škole se vzdělávají vždy bezúplatně.

 

 

6. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

 

7. Osvobození od úplaty

 

7.1 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte :

 1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

7.2 Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

 

 

 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Bc.Alena Klohnová
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2017

V Krnově dne 30.6.2017

 

Bc.Alena Klohnová

ředitelka školy