MŠ Hlubčická, Krnov

Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

Provozní řád zahrady 

 

Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady!!! 

Areál je přístupný dětem do 10 let a to výhradně v doprovodu zákonného zástupce!!!  

 Provozní doba zahrady 

Pondělí – Pátek 16.00 – 19.00 hodin
Sobota – Neděle         15.00 – 19.00 hodin

 

 Zahrada je v provozu pouze za příznivého počasí  

1.Všeobecná ustanovení 

 • Zahrada je umístěna na pozemku Mateřské školy Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace, která je jejím provozovatelem.
 • V době provozu pro veřejnost zastupuje provozovatele správce zahrady
 • Každý návštěvník je před vstupem do areálu povinen seznámit se s tímto řádem a řídit se jeho pokyny

 

2.Práva a povinnosti provozovatele 

Správce zahrady je oprávněn návštěvníka ze zahrady vykázat v případě, že: 

 • Porušuje tento řád
 • Porušuje hygienické a bezpečnostní předpisy
 • Poškozuje majetek provozovatele
 • Chová se hlučně, hrubě, urážlivě nebo jinak neslušně k ostatním návštěvníkům zahrady nebo provozovateli
 • Zakládá ohně
 • Provozovatel má právo požadovat náhradu škody, které návštěvník způsobil 

 

3.Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady 

 • Návštěvník má právo užívat areál zahrady v souladu s provozním řádem
 • Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej
 • Šetřit a chránit prostory a vybavení areálu a každou závadu hlásit správci
 • Udržovat prostory v čistotě, případné znečištění uvést neprodleně do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid
 • Opustit areál nejpozději při skončení provozní doby dle řádu zahrady
 • Nepřinášet nápoje ve skleněných obalech
 • Zajistit své osobní věci proti krádeži
 • Dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy
 • V případě potřeby využívat toalety umístěné v postranní části areálu MŠ
 • Nahradit provozovateli veškerou škodu, kterou svým chováním a jednáním způsobil 

 

Návštěvníkům je nepřípustné 

 • Provádět jakékoli úpravy a manipulovat se sportovním náčiním
 • kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo užívat omamné a toxické látky
 • odkládat a odhazovat odpadky mimo místa k tomuto účelu určená nebo jinak znečišťovat areál zahrady
 • vodit do areálu zahrady jakákoli zvířata
 • pobývat v areálu v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek 

 

 4.Odpovědnost provozovatele a návštěvníků zahrady 

 • provozovatel nenese jakoukoli zodpovědnost za škody vzniklé návštěvníkovi porušením tohoto řádu
 • za bezpečnost dětí nezodpovídá provozovatel, ale pouze jejich zákonní zástupci

  

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem otevření zahrady veřejnosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Důležitá telefonní čísla:
 Hasiči  150 
 První pomoc  155
 Policie ČR  158
 Městská policie            156