MŠ Hlubčická, Krnov

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Mateřské školy Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31.8. daného roku nedovrší dvou let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Přednostně se příjímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.

Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.(nevztahuje se na děti, které se budou vzdělávat v povinném vzdělávání).

II.

Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu včetně potvrzeného evidenčního listu.

 

Tato kriteria nabývají účinnosti dnem vydání   31.3.2017.

 

Bc.Alena Klohnová

Ředitelka MŠ